Certyfikat B1

Zgodnie ze Standardami wymagań egzaminacyjnych egzamin z języka polskiego jako obcego składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

I. Egzamin pisemny

Część pisemna na wszystkich poziomach ma taką samą strukturę, ale różny stopień trudności zadań.  Schemat przedstawia poszczególne części oraz ile czasu przeznacza się na wykonanie wszystkich zadań.  

30 minut

Część A

Rozumienie ze słuchu

225 minut

60 minut

Część B

Poprawność gramatyczna

45 minut

Część C

Rozumienie tekstu pisanego

90 minut

Część D

Wypowiedź pisemna

A. Rozumienie ze słuchu

W tej części egzaminu, zdający rozwiązują 4 – 5 ćwiczeń. Zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu. Rola egzaminatora polega tylko na włączeniu płyty lub kasety na początku testu i jej wyłączeniu po zakończeniu nagrania. Podczas testu egzaminator nie udziela żadnych wskazówek, gdyż wszystkie niezbędne informacje wyjaśniające przebieg egzaminu i zasady postępowania znajdują się w nagraniu.

B. Poprawność gramatyczna

W tej części zdający wykonują 8-10 zadań. Rozwiązanie zadań polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość.

C. Rozumienie tekstów pisanych

W tej części egzaminu zdający powinni rozwiązać 4 – 5 ćwiczeń. Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne i szczegółowe zrozumienie tekstów.

D. Wypowiedź pisemna

Zadaniem zdających w tej części jest wybranie jednego z trzech lub czterech zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat.

II. Egzamin ustny

E. Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym.

W tej części egzaminu zadaniem  zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań.  

Czas przygotowania: 5 minut

Poziom B1

Zadanie A: opis fotografii (sytuacji na niej przedstawionej);

Zadanie B: monolog (wypowiedź na podany temat);

Zadanie C: sytuacja komunikacyjna.